GDPR

Podrobná informace o zpracování osobních údajů pro účely výběru zaměstnance
(- určeno uchazečům o zaměstnání -)

Tento dokument obsahuje:

 1. podrobnou informaci o způsobu zpracování poskytnutých osobních údajů z titulu oprávněného zájmu (důvodu) zpracovatele vyplývajícího z účelu, k němuž byly poskytnuty;
 2. podrobnou informace nezbytnou pro poskytnutí souhlasu uchazeče s dalším (prodlouženým) zpracováním osobních údajů po navazující období 5 let do ukončení výběru zaměstnance nebo předchozího udělení souhlasu.

Podrobná informace v tomto dokumentu je poskytována pro plné pochopení procesů, pro něž jsou informace poskytovány, a řádné nakládání s právy a povinnostmi účastníků vztahů. Podrobná informace odpovídá na následující otázky:

 1. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?
 2. Jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování?
 3. Jaké osobní údaje používáme?
 4. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?
 5. Komu souhlas udělujete?
 6. Kdo může Vaše osobní údaje zpracovávat?
 7. Po jakou dobu budou Vaše osobní údajů uloženy?
 8. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?
 9. Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo nutný?
 10. Dochází k automatizovanému zpracování nebo profilování Vašich osobních údajů?
 11. Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

1. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

V rámci společnosti Generali Česká pojišťovna a.s. i ostatních subjektů Skupiny Generali v České republice specifikované v odst. 5 tohoto dokumentu (dále jen „Skupina“) je ustanoven pověřenec pro ochranu osobních údajů nebo je ochrana osobních údajů zajištěna jiným orgánem společnosti (pokud u daného subjektu není povinnost pověřence ustanovit).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba jmenovaná správcem nebo zpracovatelem osobních údajů na základě jeho profesních kvalit, která plní zákonem stanovené úkoly, zejména působí jako kontaktní místo pro Vás, jako našeho uchazeče o zaměstnání, ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv ve smyslu zákona.

Pověřence pro ochranu osobních údajů pro společnosti specifikované v čl. 5. odst. a) až e) tohoto dokumentu můžete se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi kontaktovat na adrese: Generali Česká pojišťovna a.s. Na Pankráci 1720/123, Praha 4, dpo@generaliceska.cz nebo prostřednictvím adres nebo elektronických adres jednotlivých společností v postavení společného správce).

Pro společnost specifikovanou v čl. 5. odst. i) tohoto dokumentu (Generali CEE Holding B.V., organizační složka, IČO: 28239652) zajišťuje agendu ochrany osobních údajů útvar Compliance. Útvar Compliance můžete se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi kontaktovat na adrese: Generali CEE Holding, B.V., útvar Compliance, Na Pankráci 1658/121, Praha 4, gdpr.ceeholding@generali.com (nebo prostřednictvím adres nebo elektronických adres jednotlivých společností v postavení společného správce).

Pověřence pro ochranu osobních údajů pro společnost specifikovanou v čl. 5. odst.g) tohoto dokumentu (Generali Real Estate S.p.A., CEE Branch, organizační složka, IČO:01757601) můžete se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi kontaktovat na adrese: Generali Real Estate S.p.A., Via Machiavelli 4, 34132 Terst, Itálie; dpo.gre@generali.com (nebo prostřednictvím adres nebo elektronických adres jednotlivých společností v postavení společného správce).

Pověřence pro ochranu osobních údajů pro společnosti specifikované v čl. 5 odst. h) tohoto dokumentu (Generali Operations Service Platform Czech Branch, odštěpný závod, IČO 29044707) můžete se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi kontaktovat na adrese: Assicurazioni Generali S.p.A. Via Machiavelli 3 Terst, Itálie,  alessandro.busetti@generali.com (nebo prostřednictvím adres nebo elektronických adres jednotlivých společností v postavení společného správce).

2. Jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování (důvod zpracování)?

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je výběr zaměstnance pro člena Skupiny tj. uspokojení Vaší potřeby a potřeby členů Skupiny nalézt pro Vás vhodnou zaměstnaneckou příležitost u člena, na jehož poptávku jste reagoval, případně dalšího člena ze Skupiny. Jedná se zejména o:

 1. zpracování vytvářející na straně členů Skupiny(zaměstnavatelů) podmínky pro Váš možný nástup do zaměstnaneckého vztahu (k členu Skupiny – pracovní příležitost v návaznosti na posouzení Vaší pracovní nabídky);
 2. zpracování vytvářející na Vaší straně jako uchazečemožnost vstoupit do zaměstnaneckého vztahu (informování Vás o pracovních příležitostech, jednání mezi vámi a potenciálním zaměstnavatelem o podmínkách smlouvy apod.).

Zpracováním osobních údajů s cílem co nejvíce přiblížit nabídku Vašim potřebám se tedy rozumí zejména:

 1. sdílení údajů mezi členy Skupiny;
 2. projednávání s manažery členů Skupiny, HR útvary a specialisty;
 3. analýzy a segmentace údajů;
 4. uschovávání a selektování údajů;
 5. oslovování uchazečů (e-maily, korespondenčně, telefonicky nebo osobně) s žádostí o různé formy součinnosti v rámci procesu výběru nebo s nabídkou zaměstnání u zaměstnavatelského subjektu ze Skupiny.

Zpracování osobních údajů při výkonu agendy výběru zaměstnanců iniciované uchazečem tím, že poskytne osobní údaje, je prováděno v souladu s oprávněným zájmem zpracovatele vyplývajícím z účelu zpracování, k němuž byly údaje poskytnuty; pouze prodloužení období zpracování, a to na období 5 let, od ukončení výběru nebo od předchozího souhlasu s dalším zpracováním, je vázáno na poskytnutí souhlasu.

Osobní údaje jsou využívány k tomu, aby bylo možné co nejlépe poznat Vaše potřeby ve vztahu k potřebám potenciálního zaměstnavatele a bylo možné nabídnout vám vhodné řešení ve formě pracovního zařazení u některého z členů Skupiny. Osobní údaje jsou využity především pro možnost Vašeho zaměstnání u člena Skupiny, u něhož jste se ucházel o zaměstnání, společné zpracování agendy výběru v rámci Skupiny však podmiňuje případné zařazení uchazeče i do jednání o zařazení na další vhodné pracovní pozice.

Dále můžete být jako uchazeč zejména:
a) vyzván k absolvování procedury osobnostní diagnostiky nebo účasti na výběru v assesment centru;
b) informován, že jste nebyl vybrán na poptávanou pozici;
c) informován o možnosti ucházet se o alternativní pracovní zařazení u některého člena Skupiny;
d) informován o pravděpodobném možném nástupu k členu Skupiny a o zahájení  další fáze jednání o pracovním zařazení (uchazeči budou doručeny nové informace a dotazy adekvátní této další fázi výběru).

3. Jaké osobní údaje používáme?

Používány jsou pouze osobní údaje, které jsou pro výše uvedený účel zpracování nezbytné. Jedná se zejména o:

– údaje, které dle svého uvážení uvedete do svého profesního životopisu, adresovaného některému subjektu na jeho výzvu (informaci o poptávané pozici) a související kontaktní údaje, jež jsou zároveň dotazovány

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení a datum narození)
 • kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, e-mail)
 • profesní historie
 • fotografie (pokud ji uchazeč připojí k profesnímu životopisu)

– údaje vznikající jako výstupy z osobnostní diagnostiky nebo výstupy z hodnocení ve výběrovém řízení, pokud budete pozvání k účasti na těchto procedurách.

4. Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Údaje jsou poskytnuty vámi nebo z veřejných zdrojů (např. veřejné rejstříky) nebo pocházejí z Vámi předem schválených zdrojů (např. reference od předchozích zaměstnavatelů).

5. Které společnosti budou zpracovávat osobní údaje v souladu s tímto dokumentem a komu případně udělujete souhlas k dalšímu zpracovávání údajů

Dále uvedené společnosti budou zpracovávat osobní údaje v souladu s tímto dokumentem z titulu oprávněného zájmu (důvodu) k účelu, k němuž byly poskytnuty a dále tyto společnosti budou v případě Vašeho souhlasu zpracovávat osobní údaje v tomto dokumentu uvedeným způsobem a k uvedenému účelu, s různou intenzitou, i po prodloužené období maximálně 5 let po končení výběrového řízení nebo od Vašeho předchozího souhlasu.

Všechny níže uvedené společnosti vystupují jako společní správci Vašich osobních údajů zpracovávaných v souladu s touto informací.

 1. Generali Česká pojišťovna a.s. (IČO: 45272956),
 2. Generali Česká Distribuce a.s.  (IČO: 44795084),
 3. Generali penzijní společnost s. (IČO: 61858692),
 4. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (IČO: 43873766),
 5. Acredité s.r.o (IČO: 25600958),
 6. Generali Real Estate Fund CEE a.s., investiční fond (IČO: 24736694)
 7. Generali Real Estate S.p.A., CEE Branch, organizační složka (IČO: 01757601),
 8. Generali Operations Service Platform Czech Branch, odštěpný závod (IČO: 29044707),
 9. Generali CEE Holding B.V., organizační složka (IČO: 28239652).

 

6. Kdo může Vaše osobní údaje zpracovávat a jak jsou osobní údaje zpracovávány?

Proces výběru zaměstnanců u členů Skupiny je zajištován na základě smluv obsahujících nebo doprovázených ujednáním o zpracování osobních údajů jedním členem ze Skupiny pro další členy Skupiny, proto informace poskytnuté jednomu z uvedených členů jsou sdíleny a zpracovávány společně a jednotlivé subjekty skupiny vystupují v roli společného správce. Výběr pro členy Skupiny společně zajišťuje Generali Česká pojišťovna a.s.. Proto vám může být při výběru nabízena k posouzení i jiná příležitost k jednání o zaměstnaneckém vztahu, než ta, na níž jste reagoval a to i u dalších členů Skupiny.

Zákonná úprava ochrany osobních údajů dává jejich správci možnost pověřit zpracováním zpracovatele (i externího – mimo členy Skupiny). Zpracovatelem osobních údajů je každá fyzická nebo právnická osoba, která na základě právního předpisu nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje. Použije-li tento postup při zpracování Vašich osobních údajů člen Skupiny, stává se tak pouze za předpokladu, že jsou standardy ochrany osobních údajů u konkrétního zpracovatele smluvně garantovány minimálně na stejné úrovni jako ve Skupině, a že takový zpracovatel splňuje právními předpisy stanovené podmínky. Jedná se zejména o personální agentury.

Popis procesu výběru zaměstnance:

V rámci procesu výběru zaměstnance Generali Česká pojišťovna a.s. zobrazuje na portálu externího zpracovatele (specializovaná aplikace) poptávanou pracovní pozici pro vlastní potřebu nebo pro potřebu dalšího člena ze Skupiny. Uchazeč o zaměstnání vstoupí prostřednictvím tohoto portálu na www stránku, jejímž prostřednictvím může zadat své kontaktní údaje a vložit svůj profesní životopis. Před vložením údajů je uchazeč (jako podmínka dalšího postupu) seznámen s dokumentem „Informace o zpracování osobních údajů při výběru zaměstnance“ (jedná se o zjednodušenou informaci odkazující i na tuto Podrobnou informaci o zpracování osobních údajů při výběru zaměstnance), dále je dotázán na souhlas s dalším prodlouženým zpracováním až po dobu 5 let. Pokud uchazeč, vloží své kontaktní údaje a profesní životopis, bude vše doručeno zpracovávajícímu útvaru Generali České pojišťovny a.s.. V případě, že uchazeč následně požádá o ukončení dalšího zpracování pro pominutí jeho zájmu na vyhledání zaměstnanecké příležitosti, bude zpracování ukončeno. Pokud uchazeč neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů po období dalších 5 let po ukončení výběrového řízení nebo od předchozího souhlasu nebo pokud souhlas odvolá.

7. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy?

Osobní údaje zpracovávané dle výše uvedeného jsou uchovávány po dobu výběrového řízení a dále v případě Vašeho souhlasu s dalším zpracováním po dobu maximálně 5 let od ukončení výběrového řízení nebo od předchozího souhlasu, to vše, pokud souhlas neodvoláte nebo neoznámíte, že nemáte zájem na dalším zpracování (již v průběhu původního výběru).

Po ukončení výběru nebo po uplynutí uvedené lhůty 5 let nebo v důsledku Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně po oznámení, že na dalším zpracování (výběru) nemáte zájem (čímž pomine i oprávněný důvod ke zpracování na straně členů Skupiny), bude další zpracování Vašich osobních údajů ukončeno.

8. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

 • Právo na přístup– můžete Generali Českou pojišťovnu a.s. a kterýkoliv Subjekt Skupiny požádat o přístup k osobním údajům, které se Vás týkají/o Vás zpracováváme;
 • Právo na opravu– můžete Generali Českou pojišťovnu a.s. a kterýkoliv subjekt Skupiny požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které se Vás týkají;
 • Právo na výmaz– můžete Generali Českou pojišťovnu a.s. a kterýkoliv subjekt Skupiny požádat, aby vymazala Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
  osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  c. vznesl jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování Vašich osobních údajů. V současné době ale nástroje automatizovaného zpracování nejsou využívány;
  d. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  e. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • Právo na omezení zpracování– můžete Generali Českou pojišťovnu a.s. a kteréhokoliv člena Skupiny požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  popřel jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Generali Česká pojišťovna a.s. a kterýkoliv člen Skupiny mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
  c. Generali Česká pojišťovna a.s. a kterýkoliv člen Skupiny již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  d. vznesl jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Generali České pojišťovny a.s. a kteréhokoliv subjektu Skupiny převažují nad vašimi oprávněnými důvody.
 • Právo na přenositelnost údajů– máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, a které jste poskytl Generali České pojišťovně a.s., a kterémukoliv subjektu Skupiny ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Právo na odvolání souhlasu– máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat.
 • Právo podat stížnost– máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
 • Právo vznést námitku – máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme z  důvodů našich oprávněných zájmů. Pokud uplatníte námitku, jsme povinni Vaše údaje dále pro daný účel nezpracovávat, ledaže v  rámci šetření zjistíme, že máme k  tomuto zpracování závažné oprávněné důvody, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo zakázat další zpracování osobních údajů pro potřeby výběru – pokud již nemáte na dalším zpracování zájem. Zakázat zpracování osobních údajů pro potřeby výběru můžete shodným způsobem, jaký můžete odvolat svůj souhlas s dalším zpracováním osobních údajů po období pěti let od ukončení výběru zaměstnance nebo od Vašeho přecházejícího souhlasu – dle odst. 11 tohoto dokumentu.

9. Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo nutný?

Udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu, v jakém jste byl na souhlas dotazován, to jest na následné zpracování po dobu pěti let, je zcela dobrovolné.

10. Dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování?

Abychom pro vás vybrali relevantní nabídku, používáme analýzy, které spočívají ve vyhodnocení všech dostupných údajů, které máme k dispozici. V rámci těchto analýz zpracování ale nedochází k plně automatizovanému rozhodování.

11. Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů po dobu dalších pěti let po ukončení výběru, jehož výsledkem nebylo založení zaměstnaneckého vztahu nebo od Vašeho předchozího souhlasu můžete kdykoliv odvolat, na emailové adrese recruitment@generaliceska.cz nebo písemně na adrese Generali Česká pojišťovna a.s., útvar Human Resources and Strategy, Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, nebo na adrese sídla Generali České pojišťovny a.s. nebo na adrese sídel členů Skupiny. Zpracovávání Vašich údajů ve Skupině bude neprodleně ukončeno.